IERC20Metadata

Interface for ERC20 Metadata

Extension to IERC20 that includes token metadata

Functions

name

function name() external view returns (string) view external

Returns:

NameTypeDescription

[0]

string

The name of the token

symbol

function symbol() external view returns (string) view external

Returns:

NameTypeDescription

[0]

string

The symbol of the token

decimals

function decimals() external view returns (uint8) view external

Returns:

NameTypeDescription

[0]

uint8

The number of decimal places the token has